NorthQ Add-Ons

Q-Stick (NQ-930-EU) Q-Gate (NQ-901-EU) Q-Gate Pro (NQ-910-EU) Q-Power (NQ-9021-EU) Q-Gas (NQ-9121-EU) Q-Plug (NQ-9300-EU) Danfoss Living Connect (NQ-500-EU)

NorthQ Kits

Electricity Starter Kit (NQ-9500-EU) Electricity Saving Kit (NQ-9510-EU) Electricity Control Kit (NQ-9520-EU) Heating Control Kit (NQ-9540-EU) Gas Starter Kit (NQ-9530-EU)

NorthQ Software

Home Manager